ROADMAP 2022
ROADMAP 2022
05 Feb, 2022 / By thaipackag
Images/Blog/Q8pmteYK-DSC_0308-Resize.JPG

     วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด ได้ประกาศ ROADMAP 2022 "Roadmap Sustainability Day Collaboration for Sustainable Future 2022"โดยหัวข้อการประกาศมุ่งเน้นไปที่
     Innovative และ Invovation แปลว่า นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อองค์กร หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยได้มาจากการคิดค้นหาวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมาหรือ การปรับปรุงของเก่าให้ดีขึ้น และเหมาะสมกับการทำงาน นวัตกรรมควรจะทดลอง และพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ จึงจะนำมาใช้งาน ก็จะทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
      “Knowledge Management (KM) แปลว่า การจัดการความรู้ คือ เครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่
     1. บรรลุเป้าหมายของงาน
     2. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน
     3. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
     โดยการจัดการให้มีการค้นพบความรู้ ความชำนาญที่แฝงเร้นในตัวคน หาทางนำออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น และมีประโยชน์เพิ่มขึ้น มีการต่อยอดให้สวยงาม และใช้ได้เหมาะสมกับสภาพงานจริง มีความรู้ใหม่หรือ นวัตกรรมเกิดขึ้นจากการเอาความรู้ที่ไม่เหมือนกันมาเจอกัน


     ทั้งนี้คุณถิรเดช จิระประกอบชัย กรรมการผู้จัดการ ได้ให้แนวทางในการทำงานดังนี้
     1. การนอบน้อม หรือ ความอ่อนน้อมถ่อมตน คือ การให้เกียรติซึ่งกัน และกันทั้งหัวหน้าปฏิบัติต่อผู้น้อย และผู้น้อยปฏิบัติต่อหัวหน้า มี 3 ประการ คือ
          1.1 มีกิริยาอ่อนน้อม คือ การแสดงออกทางกายด้วยท่าทางที่สุภาพ นุ่มนวล ไม่หยาบกระด้าง ไม่ทำท่าหยิ่งยโส ไม่มองคนด้วยสายตาเหยียดๆ รู้จักแสดงความเคารพผู้ใหญ่กว่า มีกริยาให้เกียรติซึ่งกัน และกัน เห็นอกเห็นใจผู้อื่น แสดงออกทางกายด้วยความจริงใจ  ไม่แสแสร้งจนกลายเป็นประจบสอพลอ
          1.2 มีวาจาอ่อนหวาน คือ การพูดจริงด้วยถ้อยคำที่สุภาพ อ่อนหวาน ไพเราะ น่าฟัง ไม่หยาบคาย นุ่มนวล ชวนให้สบายใจ รู้จักใช้คำพูดที่เหมาะสม ถูกกาละเทศะ และถูกกับบุคคล 
          1.3 มีจิตใจอ่อนโยน คือการมองโลกในแง่ดี เนื่องจากไตร่ตรองแล้วว่า คนเรานั้นจะให้ดีพร้อมบริบูรณ์ไปทุกอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้ แม้แต่ตัวเราเองก็ตาม ความคิดเช่นนี้จะทำให้การพูด และกิริยาท่าทางแสดงออกมาด้วยความนอบน้อม
     2. ความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงต่อเวลา ต่อหน้าที่ มีความจริงใจ ไม่มีความลำเอียง ไม่ทุจริต คดโกง ทั้งทางตรง และทางอ้อม รู้หน้าที่การงานของตนเอง ปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
     3. Positive Attitude ทัศนติเชิงบวก คือ
          3.1 การคิดดี (Thinking)
          3.2 ความรู้สึกดี (Feeling)
          3.3 การกระทำดี (Action)
     4. การรู้หน้าที่ คือ "ความรับผิดชอบ" หมายถึง รู้จักว่าตนเองมีหน้าที่ทำอะไร ต้องทำสิ่งนั้นให้สมบูรณ์ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การงานให้บรรลุความสำเร็จตามความมุ่งหมาย ยอมรับผลที่เกิดขึ้น และพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น
     5. ทำงานเป็นทีม (Team work) คือ การทำงานร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน อย่างมีประสิทธิภาพ

10e8846a298657c9d8a7f9d391f59e5a.jpg
10b3a5ff4c34025bfc37885eba6d3130.jpg
fa9b9819e0c99d716f5252152d96fc2e.jpg
6be6fade144b0134a5ee740367581379.jpg
df103571f1437ac74569ce5304d48b19.jpg
c4d164220439f988c33ef9788268f932.jpg
f3f519bfc74ea3bd4bfafae03898bead.jpg
e90fb3c5b6b676abb3933f30a47623a6.jpg
805dca0f017ea5a8b2d1870fc10181fe.jpg
4c4069df362d9fd2accd2f11bf37ee54.jpg
bd78ac77b0d97c00de10fbe5c8c5e024.jpg
41c899c7577fb96350f6abb8f8cebf0b.jpg
5a39f19a87d556b553c86f9bc52ec9c9.jpg

Like